Tạo mã đăng ký cho sản phẩm của bạn

Khi bạn viết ra một sản phẩm tâm đắc nhất, và muốn giữ nó cho riêng bạn với mục đích cá nhân nào đó. Hãy nghĩ đến tại sao không khóa sản phẩm đó bằng một mã đăng ký như bao phần mềm windows khác.

Đó là cách giữ sản phẩm cho riêng bạn. Có thể liệu pháp này không khả quan đối với các cao thủ lập trình cao hơn bạn. nhưng nó cũng giúp bạn giữ được những sản phẩm tâm đắc tránh xa sự sao chép ít nhất có thể!

Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm của mình

<?php
function ma_dang_ky() {
	//câu lệnh tùy ý của bạn để lấy mã được lưu qua file txt hoặc trên mysql 
	/*
		Ở ví dụ này mình sẽ lấy $data_key từ file txt với tên license
		nội dung là: f292b945253f40ba7e8058a301bbd396
	*/
	//mở file và lấy size của file
	$fp = @fopen('license.txt', 'r');
	$fs = filesize('license.txt');
	//nếu size khác 0 có nghĩa file có nội dung
	if ($fs!=0) {
		//lấy nội dung bên trong file gán cho biến $data_key
		$data_key = fread($fp, $fs);
	} else {
		//ngược lại nội dung là trống
		$data_key = '';
	}
	fclose($fp);
	//$data_key = 'mã md5 lấy được';
	//kiểm tra sự tồn tại của $data_key
  if (!empty($data_key)){
		//Nếu php hỗ trợ hàm getHostByName thì dùng hàm này để lấy ip server
    if(function_exists("getHostByName")) {
			//mình sẽ lấy mã md5 của ip server và md5 một lần nữa với một chuổi string theo ý thích
			//mục đích là nếu có biết được ip server thì cũng không thể kích hoạt được vì không biết chuổi string của bạn là gì?
      $key = md5('toiyeuban'.md5(getHostByName(getHostName())));
		// ngược lại không có thì lấy biến $_SERVER để lấy ip server
    } else {
      $key = md5('toiyeuban'.md5($_SERVER['SERVER_ADDR']));
    }
		//kiểm tra xem mã được lưu có giống mã được tạo dựa trên ip server hay không?
    if($data_key!=$key) {
			//nếu khác xuất ra màn hình câu thông báo
      die('Bạn ơi, cho mình mã kích hoạt đi!');
    }
  } else {
		//ngược lại cũng thông báo như trên hoặc có thể bạn báo luôn cho người ta biết như sau
		die('Tôi không tìm thấy mã kích hoạt của ứng dụng. có gì đó sai sai..');	
	}
}
?>

giờ đây bạn có thể gọi hàm ma_dang_ky() bất cứ nơi nào để kiểm tra mã đăng ký sản phẩm của mình rồi.

việc cuối cùng là dùng một tiện ích miễn phí để mã hóa code của bạn với địa chỉ sau:
http://www.pipsomania.com/best_php_obfuscator.do

Tải về ví dụ này

loading...
toppage