Sử dụng fancybox thay thế alert mặc định của trình duyệt web

Sau đây là các mình dùng fancybox thay thế cho hàm thông báo mặc định của trình duyệt. tiện ích này sẽ giúp bạn có thể tùy chỉnh form thông báo tùy thích và kiểu dáng và màu sắc nhé!

Đây là hàm mình kết hợp fancybox để thay thế alert mặc định:

function _alert(msg, focus='') {
	$.fancybox(msg,{
		'title'		: '<a class="msgClose" onclick="$.fancybox.close();'+ focus +'">OK</a>',
		'titleFormat'	: function(title, currentArray, currentIndex, currentOpts) {
			return '<span id="fancybox-title-over">' + title + '</span>';
		},
		'titlePosition' : 'inside',
		'padding'	: '18px',
		'modal' 	: true
	}); 
	
}

Mình chèn thêm biến focus vào nhầm mục đích và nếu sau khi thông báo bạn muốn con trỏ chuyển đến vị trí bạn muốn người dùng nhập vào.

Cách sử dụng hàm:

var username = $('#name').val();
if(username.length < 3) { 
    _alert("Tên không hợp lệ!", "$('#name').focus();");
    return false;
}

Mình có thử tìm trên mạng vài cách focus trong hàm của fancybox nhưng không thành công. bạn nào có cách tốt hơn hay hơn thì chỉ giáo nhé!

loading...
toppage