Lớp view cho mô hình MVC

Đây là lớp mình có được từ kinh nghiệm của những người đi trước truyền lại, có thể nó không cao siêu gì nhưng cũng góp chút ít cho các bạn nào chưa biết.

Mình có viết lại code và chú thích bên dưới bạn xem qua và cho mình ý kiến về tốc độ của code khi đưa vào thực tế nhé..

<?php
class view {
	//khai báo giá trị sẽ đưa vào
	var $vars; 
	//khai báo đường đẫn của thư mục template
	var $path; 
	public function __construct() {
		
	}
	public function path($path) {
		//gán đường dẫn
		$this->path = $path;
	}
	public function set($array) {
		//gán mảng dữ liệu sẽ xuất ra màn hình
		if(is_array($array)) {
			foreach($array as $key => $value ) {
				$this->vars[$key] = $value;
			}
		}
	}
	public function fetch($file) {
		if(is_array($this->vars)) {
			//xuất dữ liệu từ mảng được gán
			extract($this->vars);
		}
		//lấy file được xuất với đường dẫn
		$file = $this->path.$file.'.php';
		if(file_exists($file)) {
			//liên kết file với hàm include của PHP
			include($file);
		}
	}
}
?>

Bạn có thể tải về ví dụ từ liên kết bên dưới để chạy thử nhé!
view.zip

loading...
toppage